Gitaartabs - voorwaarden
Muziekrechten

De diensten, Bladmuziek/Songs, Tabs & ProTabs op onze website aangeboden (streaming) bladmuziek & ProTabs zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor het gebruik ten behoeve van onze diensten verkregen van FEMU. Het is niet toegestaan deze Bladmuziek/Songs, Tabs & ProTabs te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden!

Voorwaarden opslaan [pdf]

Uw overeenkomst met Jan van der Heide, eigenaar van de Gitaartabs.nl website. Door lid te worden van de website (Gitaartabs) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.


Artikel 1. Definities
Gitaartabs: Verstrekker van het Gitaartabs account.
Abonnement: Regeling waarbij tegen (periodieke) betaling de abonnee gebruik mag maken van de dienst, Gitaartabs Basis, ProTabs, Gitaarles en Combi, die Gitaartabs verstrekt, tot opzegging van een der partijen.
Abonnee: Gebruiker van de tegen (periodieke) betaling verstrekte dienst.

Artikel 2 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde diensten die door Gitaartabs worden verstrekt. De abonnee die akkoord gaat met de overeenkomst wordt geacht deze voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en gezien, alvorens de overeenkomst te hebben gesloten.

Artikel 3 Annulering
Lid 1: Indien de abonnee zijn Gitaartabs account tegen restitutie wenst op te zeggen, dient de abonnee binnen 7 dagen na transactiedatum Gitaartabs via het contactformulier op de hoogte te brengen. Indien de opzegging na deze periode plaatsvindt, kan er geen restitutie worden gegeven.
Lid 2: De abonnee die akkoord gaat na ontvangst van deze voorwaarden met de overeenkomst, maar de voorwaarden niet heeft gelezen, kan op deze grond de overeenkomst niet tegen annuleren.

Artikel 4 Weigering
Lid 1: Gitaartabs behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met een toekomstige abonnee niet aan te gaan.
Lid 2: Gitaartabs behoudt zich tevens het recht voor om een abonnee de toegang tot alle of een deel van de service op elk gewenst moment en om redenen van misbruik ontzeggen. Tevens kan het abonnement worden beëindigd en verwijdert.

Artikel 5 Betaling
Lid 1: De abonnee machtigt Gitaartabs om via uw creditcard of een andere goedgekeurde betalingsfaciliteit alle kosten die de abonnee door middel van de overeenkomst verschuldigd is, rechtmatig in rekening te brengen, totdat deze overeenkomst wordt geannuleerd of beëindigd.
Lid 2: De abonnee is verantwoordelijk voor het informeren van de klantenservice (info@gitaartabs.nl), die 24 uur 7 dagen per week, van alle werkelijke of schijnbare inbreuken op de veiligheid, verloren kaarten of wachtwoorden, of ongeautoriseerd gebruik, en blijft aansprakelijk voor alle toepassingen totdat gitaartabs op de hoogte is.
Lid 3: Indien de abonnee ervoor kiest om zich aan te melden voor een maandelijkse lidmaatschap, begrijpt de abonnee en geeft de abonnee toestemming aan Gitaartabs dat het account automatisch wordt verlengd totdat deze wordt beëindigd, en geeft de abonnee toestemming voor een dergelijke facturering en transacties te laten plaatsvinden.
Lid 4: De abonnee begrijpt dat Gitaartabs een abonnementsdienst is.
Lid 5: De abonnee is financieel aansprakelijk voor de gevolgen het foutief doorgeven van bankgegevens.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Gitaartabs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voor of op grond van een oorzaak of beweren dan ook, met inbegrip van slechte service, buiten het bedrag betaald door of namens de abonnee, tot Gitaartabs.

Artikel 7 Auteursrecht
Lid 1: Alle materialen die op Gitaartabs.nl, anders dan die uit publieke domein en elektronische berichten, is het auteursrechtelijk eigendom van Gitaartabs of van diegene die gecrediteerd is als aanbieder.
Lid 2: Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor het niet-commerciële gebruik binnenshuis van de abonnee. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Gitaartabs of de in deze algemene voorwaarden gegeven toestemming, mag niets worden gekopieerd, verspreid of gebruikt worden op een manier, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gitaartabs.
Lid 3: De abonnee aanvaardt de diensten van Gitaartabs zoals deze worden aangeboden. Het gebruik van de diensten geschiedt geheel op eigen risico.
Lid 4: De abonnee is aansprakelijk voor de gevolgen van hun activiteiten en/of de contractbreuk van deze algemene voorwaarden, onverminderd de beëindiging van de diensten.

Artikel 8
De abonnee verklaart en garandeert dat hij of zij:
Lid 1: Niet in strijd met toepasselijk recht of regelgeving van een staat of wetgever of regelgevende instantie zal handelen;
Lid 2: Zal het materiaal op de site niet verspreiden aan een derde;
Lid 3: Van mening is dat de materialen bekeken op de site niet de normen van de gemeenschap waarin hij woont beledigen, en aan de openhartige voorstellingen van zaken van seksualiteit en beroep op gezonde en normale menselijke belangen in dat opzicht;
Lid 4: Geen plagiaat, schenden of anderszins inbreuk maken op het handelsmerk, copyright of andere rechten van een persoon, bedrijf of entiteit, daaronder uitdrukkelijk begrepen smaad, laster of inbreuk op de rechten van privacy, publiciteit of "morele rechten (droit moral)" .

Artikel 9 Klachtenprocedure
Lid 1: Indien een abonnee een klacht danwel mededeling wil doen aan Gitaartabs over de aangeboden dienst, worden deze schriftelijk ingediend via het contactformulier.
Lid 2: Gitaartabs zal binnen 10 werkdagen op deze klacht reageren, danwel een oplossing bieden
Lid 3: Klachten welke op enige andere wijze kenbaar worden gemaakt, zullen niet worden behandeld.

Artikel 10 Leeftijdsrestrictie
Een Gitaartabs account kan worden aangemaakt voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Als iemand onder de leeftijd van 13 is, dient er een ouder of voogd te allen tijde aanwezig.

Artikel 11 Privacy
Gitaartabs respecteert de privacy van de abonnee en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de abonnee ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gitaartabs zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Artikel 12 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Gitaartabs gebruikt cookies om abonnee te herkennen. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Artikel 13 Materiaal
Gitaartabs behoud het recht om de video's, bijlagen, e-readers, attachment en samples te updaten, verwijderen en nieuw toe te voegen daar waar wij noodzakelijk vinden.

Artikel 14
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Gitaartabs acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

             wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

             wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

             wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

             wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

             wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gitaartabs is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

             NAW gegevens

             Emailadres

             Geslacht

             Uw nickname

             Uw (profiel-) foto

             Geboortedatum

             IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten
Via www.gitaartabs.nl kunt u een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

             per e-mail

             via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Bij gebruik van onze website worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:

             uw (profiel-) foto

             door u zelf opgegeven informatie

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties
Onze website vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Gitaartabs
Austerlitz 5
3452LK Vleuten