Gitaartabs - voorwaarden

Top dat je lid wilt worden van Gitaartabs. Eigenlijk zou ik helemaal geen regels willen opstellen maar omdat er altijd personen bij zitten die ze wel nodig hebben staan hieronder een aantal algemene voorwaarden voor het gebruik van Gitaartabs. Uiteraard vragen we je de (persoonlijke) gegevens bij het aanmelden naar waarheid in te vullen.

Commentaar toevoegen

Hou het netjes, wat mag o.a. niet:

  • Alles wat in strijd is met de algemene zeden, gebruiken en Nederlandse wet.
  • Berichten waarin krenkende, vulgaire en/of haatdragende uitspraken worden gedaan.
  • Dat geïnterpreteerd kan worden als obsceen, profaan en/of racistisch.
  • Dat seksueel georiënteerd, dreigend of privacy schendend is.

Mocht je merken dat iemand dit wel doet maak er dan melding van!

Algemeen

Door gebruik te maken van deze site gaat de gebruiker akkoord met onze algemene voorwaarden. Tevens dient de gebruiker de door ons opgestelde regels na te leven op deze website. Het gedeeltelijk of geheel kopieëren van onderdelen op deze website op welk medium dan ook is alleen toegestaan met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Aansprakelijkheid

Gitaartabs.nl stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke schadelijkheid die deze website aan de computer van de gebruiker kan aanrichten, tevens stelt Gitaartabs zich niet aansprakelijk voor schade die deze website aan de gebruiker aanricht in welke vorm dan ook. Gitaartabs.nl stelt zich voor de inhoud van de post, profiel, commentaren en/of lessens die gebruikers posten en/of bedenken.

Wijzigingen

Gitaartabs behoud zich het recht voor de regels en de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, hiervan wordt dan een aankondiging gedaan op de index pagina.

Misbruik

Als er misbruik wordt gemaakt door een gebruiker en/of bezoeker zal Gitaartabs er alles aan doen om deze te weren/blokken van de site.

Nieuwsbrief

Tevens bij het akkoord gaan van de voorwaarden ga je akkoord met het ontvangen van Gitaartabs eigen (geen spam!) nieuwbrief. Na ontvangst van de eerst kan je je altijd afmelden via de nieuwsbrief.

Uw overeenkomst met Jan van der Heide, eigenaar van de Gitaartabs.nl website. Door lid te worden van de website (Gitaartabs) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.


Artikel 1. Definities
Gitaartabs: Verstrekker van het Gitaartabs account.
Abonnement: Regeling waarbij tegen (periodieke) betaling de abonnee gebruik mag maken van de dienst, Gitaartabs Basis, ProTabs, Gitaarles en Combi, die Gitaartabs verstrekt, tot opzegging van een der partijen.
Abonnee: Gebruiker van de tegen (periodieke) betaling verstrekte dienst.

Artikel 2 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde diensten die door Gitaartabs worden verstrekt. De abonnee die akkoord gaat met de overeenkomst wordt geacht deze voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en gezien, alvorens de overeenkomst te hebben gesloten.

Artikel 3 Annulering
Lid 1: Indien de abonnee zijn Gitaartabs account tegen restitutie wenst op te zeggen, dient de abonnee binnen 7 dagen na transactiedatum Gitaartabs via het contactformulier op de hoogte te brengen. Indien de opzegging na deze periode plaatsvindt, kan er geen restitutie worden gegeven.
Lid 2: De abonnee die akkoord gaat na ontvangst van deze voorwaarden met de overeenkomst, maar de voorwaarden niet heeft gelezen, kan op deze grond de overeenkomst niet tegen annuleren.

Artikel 4 Weigering
Lid 1: Gitaartabs behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met een toekomstige abonnee niet aan te gaan.
Lid 2: Gitaartabs behoudt zich tevens het recht voor om een abonnee de toegang tot alle of een deel van de service op elk gewenst moment en om redenen van misbruik ontzeggen. Tevens kan het abonnement worden beëindigd en verwijdert.

Artikel 5 Betaling
Lid 1: De abonnee machtigt Gitaartabs om via uw creditcard of een andere goedgekeurde betalingsfaciliteit alle kosten die de abonnee door middel van de overeenkomst verschuldigd is, rechtmatig in rekening te brengen, totdat deze overeenkomst wordt geannuleerd of beëindigd.
Lid 2: De abonnee is verantwoordelijk voor het informeren van de klantenservice (info@gitaartabs.nl), die 24 uur 7 dagen per week, van alle werkelijke of schijnbare inbreuken op de veiligheid, verloren kaarten of wachtwoorden, of ongeautoriseerd gebruik, en blijft aansprakelijk voor alle toepassingen totdat gitaartabs op de hoogte is.
Lid 3: Indien de abonnee ervoor kiest om zich aan te melden voor een maandelijkse lidmaatschap, begrijpt de abonnee en geeft de abonnee toestemming aan Gitaartabs dat het account automatisch wordt verlengd totdat deze wordt beëindigd, en geeft de abonnee toestemming voor een dergelijke facturering en transacties te laten plaatsvinden.
Lid 4: De abonnee begrijpt dat Gitaartabs een abonnementsdienst is.
Lid 5: De abonnee is financieel aansprakelijk voor de gevolgen het foutief doorgeven van bankgegevens.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Gitaartabs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voor of op grond van een oorzaak of beweren dan ook, met inbegrip van slechte service, buiten het bedrag betaald door of namens de abonnee, tot Gitaartabs.

Artikel 7 Auteursrecht
Lid 1: Alle materialen die op Gitaartabs.nl, anders dan die uit publieke domein en elektronische berichten, is het auteursrechtelijk eigendom van Gitaartabs of van diegene die gecrediteerd is als aanbieder.
Lid 2: Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor het niet-commerciële gebruik binnenshuis van de abonnee. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Gitaartabs of de in deze algemene voorwaarden gegeven toestemming, mag niets worden gekopieerd, verspreid of gebruikt worden op een manier, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gitaartabs.
Lid 3: De abonnee aanvaardt de diensten van Gitaartabs zoals deze worden aangeboden. Het gebruik van de diensten geschiedt geheel op eigen risico.
Lid 4: De abonnee is aansprakelijk voor de gevolgen van hun activiteiten en/of de contractbreuk van deze algemene voorwaarden, onverminderd de beëindiging van de diensten.

Artikel 8
De abonnee verklaart en garandeert dat hij of zij:
Lid 1: Niet in strijd met toepasselijk recht of regelgeving van een staat of wetgever of regelgevende instantie zal handelen;
Lid 2: Zal het materiaal op de site niet verspreiden aan een derde;
Lid 3: Van mening is dat de materialen bekeken op de site niet de normen van de gemeenschap waarin hij woont beledigen, en aan de openhartige voorstellingen van zaken van seksualiteit en beroep op gezonde en normale menselijke belangen in dat opzicht;
Lid 4: Geen plagiaat, schenden of anderszins inbreuk maken op het handelsmerk, copyright of andere rechten van een persoon, bedrijf of entiteit, daaronder uitdrukkelijk begrepen smaad, laster of inbreuk op de rechten van privacy, publiciteit of "morele rechten (droit moral)" .

Artikel 9 Klachtenprocedure
Lid 1: Indien een abonnee een klacht danwel mededeling wil doen aan Gitaartabs over de aangeboden dienst, worden deze schriftelijk ingediend via het contactformulier.
Lid 2: Gitaartabs zal binnen 10 werkdagen op deze klacht reageren, danwel een oplossing bieden
Lid 3: Klachten welke op enige andere wijze kenbaar worden gemaakt, zullen niet worden behandeld.

Artikel 10 Leeftijdsrestrictie
Een Gitaartabs account kan worden aangemaakt voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Als iemand onder de leeftijd van 13 is, dient er een ouder of voogd te allen tijde aanwezig.

Artikel 11 Privacy
Gitaartabs respecteert de privacy van de abonnee en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de abonnee ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gitaartabs zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Artikel 12 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Gitaartabs gebruikt cookies om abonnee te herkennen. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Artikel 13 Materiaal
Gitaartabs behoud het recht om de video's, bijlagen, e-readers, attachment en samples te updaten, verwijderen en nieuw toe te voegen daar waar wij noodzakelijk vinden.

Artikel 14
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.